ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน