ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน