ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมคุณภาพภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน