ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษามาตรฐาน GAP กุ้งทะเล

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน