ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าวอินทรีย์

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน