ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสามารถ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2022

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน