ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Introduction to Geographical Indication (GI) Certification

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ประสานงาน