ลงทะเบียน

Introduction to ISO/IEC 17025 (Testing and Calibration Laboratories)

วันที่: 2/12/2567 - 3/12/2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าร่วม

เพิ่มผู้อบรม

รายละเอียดที่สามารถติดต่อได้

ผู้ประสานงาน

ใช้ข้อมูลเดียวกับผู้เข้าร่วมอบรม
ลูกค้าองค์กร      ลูกค้าบุคคล

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม

ใช้ข้อมูลเดียวกับด้านบน


ราคาค่าอบรม ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
( เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 400 0005 563 สาขา 00004 )
กรุณาชำระเงินในนาม
"อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ"
Foundation for Industrial Development Management System Certification Institute (Thailand)

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี 007-1-28747-7
  • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท์ เลขที่บัญชี 210-0-60835-1
  • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี 029-2-46644-7
  • ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี 021-2-44304-8
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-2-95025-3
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี 146-1-15929-6
***** กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน หลักสูตร และวันที่อบรม มาที่โทรสาร 0-2617-1703 *****
สถาบันรองรับมาตรฐานไอเอสโอ อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 333
จึงได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์)
หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ สามารถนำค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม Public Traning ไปหักค่าใช้จ่ายได้ เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรม ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับบที่ 437) พ.ศ.2548